gototopgototop
Get Adobe Flash player

Положення про суддів зі скелелазіння

 Джерело - сайт ФАіС Запорізької області.

 

 Погоджено                                                                                Затверджено

Заступник Голови                                                                        Рішенням Президії Федерації

Держкомспорту України                                                              альпінізму і скелелазіння України

                                                                                                від 14 квітня 2004 р., прот. № 3-04

_______________М.В. Дутчак                                                     _________В.К.Симоненко


"_10__"___06________2004р.                                                     "__01_"_червня________2004р


ПОЛОЖЕННЯ


Про суддів зі скелелазіння


1. Загальне положення

1.1. Це положення розроблене відповідно до вимог Закону України "Про фізичну культуру і спорт", наказу Держкомспорту України від 01.09.2003 року № 2195.

1.2. Почесне спортивне звання "Суддя зі спорту" присвоюється особам, які мають відповідну підготовку суддівства зі скелелазіння на змаганнях різного рівня.

1.3. Призначення суддів на змагання відповідного рівня залежить від їх підготовки та здійснюється безпосередньо відповідними суддівськими колегіями.

1.4. Суддями зі спорту можуть бути громадяни України, які мають відповідну підготовку, виявили бажання взяти участь у суддівстві змагань. До суддівської роботи залучаються спортсмени і любителі спорту.

1.5. Суддя зі спорту повинен бути чесним і неупередженим під час суддівства змагань, бути прикладом для спортсменів і тренерів, дотримуватись правил змагань, постійно сприяти вихованню спортсменів, вести непримириму боротьбу зі всіма випадками недисциплінованості і грубості, нетактовності, порушенням правил змагань, активно сприяти пропаганді спорту.


2. Класифікація суддів зі спорту
2.1. Встановлюються такі категорії суддів зі спорту:
2.1.1. Юний суддя зі спорту;
2.1.2. Суддя зі спорту ІІІ категорії;
2.1.3. Суддя зі спорту II категорії;
2.1.4. Суддя зі спорту І категорії;
2.1.5. Національний суддя зі спорту.

3. Порядок присвоєння суддівських категорій

3.1. Звання присвоюється з видів спорту, визнаних в Україні та внесених до Єдиної спортивної класифікації України.

3.2. Право присвоения суддівських категорій надається:
3.2.1. «Юний суддя зі спорту» - радам колективів фізичної культури, загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ, педагогічним радам ДЮСШ всіх видів;

3.2.2. "Суддя зі спорту III категорії", "Суддя зі спорту II категорії" - обласним федераціям з альпінізму і скелелазіння;

3.2.3. "Суддя зі спорту І категорії", "Національний суддя зі спорту" - Федерації альпінізму і скелелазіння України;

3.2.4. "Національний суддя зі спорту" може бути рекомендований Федерацією України у Міжнародну федерацію з виду спорту для присвоєння категорії "суддя міжнародної категорії";

3.2.5. Кандидатури осіб, поданих на присвоєння суддівських категорій, розглядаються відповідними колегіями з видів спорту. Присвоєння суддівських категорій оформляється відповідними постановами. Для оформлення суддівських категорій подаються:
3.2.5.1. Для присвоєння категорії «Юний суддя зі спорту», "Суддя зі спорту ІІ та III категорії": протокол кваліфікаційної комісії, рішення відповідної президії колегії судів зі спорту, 2 фотокартки розміром 3 х 4 см;

3.2.5.2. Для присвоєння категорії "Суддя зі спорту І категорії", "Національний суддя зі спорту": клопотання встановленого зразка; 2 фотокартки розміром 3 х 4 см; витяг з протоколу відповідних змагань; ксерокопія паспорта (сторінка з прізвищем, ім'ям та по батькові).
Клопотання надає обласна федерація на адресу Федерації альпінізму і скелелазіння України, яка приймає відповідне рішення.

4. Вимоги до присвоєння суддівських категорій

4.1. Суддівські категорії присвоюються поступово за умов виконання таких вимог:
4.1.1. «Юний суддя зі спорту» - особам (12-16 років), що прослухали суддівські семінари і склали іспити, мають стаж суддівства не менше 3-х змагань відповідного виду спорту в колективі фізичної культури;

4.1.2. "Суддя зі спорту II та ІІІ категорії” - особам, що прослухали суддівські семінари і склали іспит, стаж суддівства не менше 1-го року, досвід не менше 7-ми змагань (для кожної категорії) в колективах фізичної культури і спортивних клубах, на першості району, міста, в якості старшого судді або секретаря з відповідного виду спорту;

4.1.3. "Суддя зі спорту І категорії” - тим, що мають категорію "Суддя зі спорту II категорії" і стаж суддівства не менше 3-х років після її присвоєння, стаж суддівства не менше 3-х змагань обласного і 2-х національного масштабу в якості головного судді або заступника головного судді і головного секретаря. Обов'язкова участь не менше ніж у двох семінарах з підготовки "Суддів зі спорту II категорії", які проводяться за 40-годинною програмою, провести в загальній складності не менше 8-и годин занять згідно програми семінару, взяти участь у національному семінарі суддів і скласти екзамен колегії суддів зі скелелазіння України. України;

4.1.4. «Національний суддя зі спорту»:
4.1.4.1. Тим, що мають категорію І категорію і стаж суддівства не менше 4-х років після її присвоєння а також тим діючим суддям, що мали звання «Суддя всесоюзної категорії»;
4.1.4.2. Тим, що мають практику суддівства не менше 8-ми змагань на першості області або м. Києва і м. Севастополя і 5-ти змагань, проведених Держкомспортом України, в якості головного судді або головного секретаря згідно з регламентом суддівства, встановленим міжнародними федераціями;

4.1.4.3. Суддівство змагань, що проводяться Держкомспортом України, повинно здійснюватися в якості головного судді (заступника головного судді) або головного секретаря згідно з регламентом суддівства, встановленим міжнародними федераціями;

• звання "Національний судді зі спорту" присвоюється за умови участі не менше, ніж в 3-х семінарах з підготовки "Суддів зі спорту І категорії”, що проводяться за 40-годинною програмою. Особисто провести не менше 12 годин занять, взяти участь у національному семінарі і здати екзамен національній колегії суддів;

ПРИМІТКА: суддівські семінари можуть проводитись у термін змагань, після чого ГСК видає довідки про обсяг видів занять з загальною оцінкою суддівства;

• Особам, що мають суддівську категорію з одного із видів спорту, другий значок не видасться. Посвідчення видається за номером попередньої суддівської категорії.

5. Права і обов'язки суддів зі спорту

5.1. Суддя зі спорту має право:
5.1.1. Судити змагання, носити нагрудний суддівський значок, встановлений для даної категорії;

5.1.2. Проводити семінари та інструктажі за дорученням відповідних колегій суддів;
5.2. Суддя зі спорту зобов'язаний:
5.2.1. Досконало знати правила змагань з відповідного виду спорту, суворо і об'єктивно застосовувати їх у процесі суддівства, сприяти проведенню змагань на високому організаційному рівні;

5.2.2. Постійно дбати про підвищення своєї кваліфікації, рівня фізичної підготовленості, передавати свої знання і досвід молодим суддям, брати активну участь в роботі колегії суддів і пропаганді спорту, в роботі семінарів з підготовки і підвищення кваліфікації суддів;

5.2.3. Виховувати толерантність, дисциплінованість, дотримання правил учасниками змагань, тренерами і представниками;

5.2.4. Бути прикладом дисциплінованості і організованості в ході проведення змагань, неупереджено і справедливо вирішувати спірні питання, не передбачені правилами, сумлінно ставитись до своїх обов'язків;

5.2.5. Виховувати спортсменів у дусі вимог моралі і етики;

5.2.6. При виконанні суддівських обов'язків бути в акуратній формі, носити розпізнавальний знак судді.

6. Колегії суддів зі спорту

6.1. Колегії суддів зі спорту створюються при радах колективів фізичної культури, правліннях спортивних клубів, підприємствах, установах, навчальних закладах, спортивних школах, спортивних комітетах, військових частинах і з’єднаннях, ФСТ і відомчих фізкультурних організаціях за наявності в них не менше 10-ти суддів з даного виду спорту. Колегія суддів з виду спорту повинна знаходитись на обліку у відповідній районній чи обласній (міській) колегії суддів зі спорту. В окремих випадках при малочисленому складі суддів можуть бути створені об'єднані колегії суддів з груп видів спорту. Корегують роботу колегії суддів федерація альпінізму і скелелазіння України.

6.2. До складу районних і обласних (міських) колегії суддів зі спорту входять судді, що проживають в даному районі чи місті і знаходяться на обліку в колегіях суддів, вказаних в пункті 6.1.

7. Структура колегії суддів

7.1. Колегія суддів зі спорту первинної фізкультурної організації очолюється президією у складі 3-5 чоловік, що обираються відкритим голосуванням 1 раз у 2 роки на загальних зборах суддів даної організації зі скелелазіння;

7.2. Районна і міська колегії суддів очолюється президіями в складі 5-7 чоловік, що обирається відкритим голосуванням 1 раз у 2 роки на загальних зборах суддів зі скелелазіння і затверджуються відповідно Федерацією альпінізму і скелелазіння України;

7.3. Президії колегії суддів всіх рівнів обирають із свого складу голову президії колегії суддів;

7.4. Президії обласних і національної колегій з окремих видів спорту утворюються спортивними федераціями України з числа найбільш активних кваліфікованих суддів з даного виду спорту в складі від 7 до 15 чоловік строком на 4 роки. Головою президії, колегії суддів обирається один із членів президії федерації з виду спорту, який готує склад президії колегії суддів для затвердження президією федерації;

7.5. Президія Колегії суддів Федерації працює за планом, затвердженим Федерацією України даного виду спорту. Рішення, які приймає колегія суддів, затверджується федерацією України, при якій вона створена;

7.6. Президія Колегії суддів створює постійні або тимчасові комісії із суддівського активу; навчально-методичну, організаційну, кваліфікаційну, по призначенню суддів для проведення змагань, пропаганди, з обліку та інші, в разі необхідності;

7.7. Склад комісій, їх рішення затверджується відповідною президією колегії суддів даного виду спорту.

8. Зміст роботи президії колегії суддів

8.1. Президія колегії суддів:
8.1.1. Здійснює роботу щодо забезпечення підготовки і проведення змагань силами суддів, які об'єднані в дану колегію;

8.1.2. Заслуховує звіти головних суддів про підсумки проведення змагань;

8.1.3. Здійснює інспектування підготовки і проведення змагань шляхом призначення інспекторів;

8.1.4. Організовує заходи по підвищенню проведення змагань, пропаганді спорту і роботі з глядачами;

8.1.5. Організовує вивчення практики застосування правил з даного виду спорту, обмін досвіду роботи суддівської колегії і провідних суддів;
8.1.6. Здійснює підготовку і підвищення кваліфікації суддівських кадрів шляхом організації семінарів, нарад, конференцій, консультацій, періодичного проведення атестації суддів, екзаменує на знання правил змагань, перегляд суддівства змагань, тощо;

8.1.7. Розглядає матеріали щодо присвоєння суддівських категорій, веде особистий облік роботи суддів;

8.1.8. Розглядає матеріали про зняття категорії суддям, які не виконують своїх обов'язків або за скоєні провини. Узагальнює і розповсюджує досвід їх роботи;

8.2. Президія колегії суддів у випадку невиконання своїх зобов'язань може бути достроково розпущена рішенням федерації України, при якій вона створена.

9. Квиток, значок і спортивна форма суддів

9.1. Після присвоєння суддівської категорії відповідними фізкультурними організаціями видаються іменні квитки і суддівські значки єдиного зразка. У разі втрати, зіпсування посвідчення чи нагрудного знака дублікати не видаються, а видається довідка за підписом президента федерації;

9.2. Спортивна форма суддів встановлюється згідно з правилами змагань даного виду спорту і отримується у встановленому порядку.

10. Облік суддів зі спорту

10.1. Судді зі спорту стоять на обліку в федераціях України;

10.2. Суддівство змагань відмічається в заліковій картці, яка ведеться колегією суддів за місцем обліку судді.Готували положення: Скорик В.В.; Чуб Г.І.
та інші

Комментарии  

 
0 #1 maxmud abas 2012-02-24 01:08 Из достоверных источников: на 3-ю категорию нужно прослушать один семинар, на 2-ую - два и самому провести лекцию в рамках семинара.
 

Секции

Полезные ресурсы

Последние комментарии